• Ana Lucia 5th Espada's Gallery
 • View Profile
 • Send Private Message
 • Artist Info: konichiwa watashi no onamae wa ana lucia<br />
  watashi wa shimatte been sono go-banme espada to shite achi kochi juu tsuki, watashi wa no ato o tsuide noitara go ni kare shinda.<br />
  watashi no shitashi nakama wa ulquiorra kun, watashi tachi teiru shirarete iru tagai ni irai watashi tachi were achi kochi nisai nen, toki watashi tachi were mada ikiteiru .<br />
  watashi tachi mo shinda dooji ni, .... ni tsurete mattaku wakai kodomo...<br />
  <br />
  translation<br />
  hello my name is ana lucia<br />
  I have been the 5th espada since about 10 months, I decided to replace noitara after he died.<br />
  my closest friend is ulquiorra, we are very close. we have know each other since we were about 2 years old,we were still alive.<br />
  we died together to... as very young children...<br />
  <br />
  User Image<br />
  <br />
  User Image<br />
  <br />
  User Image<br />
  by meg-the-egg<br />
  <br />
  <br />
  User Image<br />
  <br />
  ana&ulquiorra <br />
  by sanshi zero espada <br />
  <br />
  User Image<br />
  by akatsuki_bleachlova<br />
  <br />
  User Image<br />
  <br />
  by kuchiki rukia 12 <br />
  <br />
  User Image<br />
  by kira kira<br />
  <br />
  User Image<br />
  by yume-ikari<br />
  <br />
  User Image<br />
  edited version by arbaros<br />
  <br />
  User Image<br />
  by mooney 1 <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
 • Avg. rating: